BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597 TCT/DNK
V/v hướng dẫn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cụcthuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 332 CT/DN2 ngày 31/1/2005 củaCục thuế tỉnh Quảng Ninh về việc nộp thuế GTGT của Công ty TNHH 25/10, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH 25-10 có trụ sở tại ThủyNguyên, Hải Phòng có ký và thực hiện hợp đồng bốc xúc, san gạt, vận chuyển đấtđá san lấp mặt bằng … ở địa bàn Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì Công ty phải thựchiện việc đăng ký, kê khai, nộp thuế GTGT tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh theo quyđịnh tại điểm 2, mục II, phần C, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 vàthực hiện việc kê khai, quyết toán thuế GTGT tại Cục thuế thành phố Hải Phòngtheo quy định tại điểm 8, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tàichính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫnthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hải Phòng
- Lưu: VP (HC), DNK (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến