BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng tồn đọng quá thời hạn gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ ChíMinh

Trả lời công văn số 06/HQHCM-GSQLngày 05/01/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc ghi tại tríchyếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Do lô hàng gửi kho ngoại quanđã quá hạn hợp đồng thuê kho và thời gian gia hạn mà chủ hàng không làm thủ tụcđưa hàng ra khỏi kho ngoại quan, mặc dù chủ hàng không có văn bản từ bỏ nhưngchủ kho ngoại quan chứng minh được hành vi từ bỏ của chủ hàng như: (i) đã liênhệ với chủ hàng nhiều lần nhưng không được do chủ hàng không còn tồn tại ở địachỉ (có đóng dấu trả lại của bưu điện và ghi rõ lý do bị trả lại) hoặc (ii) cóvăn bản xác nhận của cơ quan chứng nhận đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp chủhàng đã giải thể, ... thì Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy địnhtại Điều 45 Luật Hải quan, Điều 24 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005của Chính phủ và Thông tư số 195/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chứ kho ngoại quan lập hồ sơ và xử lý hàng tồn đọng gửi kho ngoạiquan, không phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Yêu cầu Cục Hải quan thành phốHồ Chí Minh lưu ý, rút kinh nghiệm trong việc xử lý kịp thời, đúng quy định cáctrường hợp hàng hóa gửi kho ngoại quan quá thời hạn.

Tổng cục Hải quan trả lời để CụcHải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh