BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 598/TCT-PCCS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Lâm

Trả lời công văn số 01/GL-JSC ngày 09/01/2007 của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Lâm đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3.27, mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: "Các loại hàng hóa, dịch vụ khác không quy định tại Mục II, Phần A và Mục II, Phần B Thông tư này" thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Lâm ký hợp đồng kinh tế với Chi cục đê điều và phòng chống lụt bão Hà Nội thực hiện trồng tre chắn sóng bảo vệ đê điều thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Gia Lâm biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương