TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 598/TCT-PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Kính gửi:

Công ty hữu hạn công nghiệp CHIN LAN SHING RUBBER Việt Nam
Khu công nghiệp Hố Nai, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 05/ 12/2005/CV ngày 30/12/2005 của Công ty hữu hạn công nghiệp Chin Lan Shing Rubber Việt Nam hỏi về ưu đãi miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 6 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại Khu công nghiệp, Khu chế xuất được miễn thuế, giảm thuế như sau:… Miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với: cơ sở dịch vụ mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu chế xuất; cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp”.

- Tại khoản 2d Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài quy định: “Doanh nghiệp khu công nghiệp xuất khẩu trên 50% sản phẩm” được hưởng thuế suất 15% và tại điểm 8 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi bổ sung khoản 2d Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP như sau: “Doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp”.

- Tại điểm a khoản 4 Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được áp dụng trong suốt thời hạn thực hiện dự án đầu tư đối với dự án: “Đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao”.

- Tại công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về thời gian ưu đãi còn lại theo điểm 8 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty hữu hạn công nghiệp Chin Lan Shing Rubber Việt Nam là cơ sở sản xuất mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện trong Khu công nghiệp theo Giấy phép đầu tư số 132/GP-KCN-ĐN ngày 31/5/2002 và năm 2003 là năm đầu tiên công ty có lãi thì Công ty sẽ còn được miễn thuế TNDN thêm 2 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp 7 năm tiếp theo đồng thời được áp dụng thuế suất thuế TNDN 15% trong suốt thời gian hoạt động của dự án đầu tư mà không cần phải làm thủ tục điều chỉnh lại Giấy phép đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương