BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5985/CTCT
V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên” năm học 2003-2004

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo
- Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP hcm
- Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng
- Các truờng Đại học, Cao đẳng và Trung học Chuyên nghiệp

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh, sinh viên” đầu năm học 2003-2004 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Quán triệt những nội dung, quan điểm của các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX: về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời tuỳ theo tình hình đặc điểm cụ thể của mỗi trường, nghiên cứu sâu hơn các nghị quyết về công tác dân tộc, công tác tôn giáo; về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ này đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 23-TC/TW ngày 27/03/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

2. Giúp học sinh, sinh viên nắm được tình hình nhiệm cụ chung của đất nước hiện nay, nâng cao nhận thức của HSSV, lập lại trật tự kỷ cương của công tác học sinh sinh viên, nhiệm vụ năm học 2003-2004, quy định quyền và nghĩa vụ của HSSV trong công tác thực hiện những quy chế, quy định cụ thể mà học sinh, sinh viên phải thực hiện.

3. Tổ chức học tập nghiêm túc, có thảo luận, giải đáp, viết thu hoạch và đánh giá kết quả.

II. Nội dung

1. Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn giáo; tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ đề “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta...” các di sản của Người về giáo dục và đào tạo. Nội dung của công văn số 3990/CTCT ngày 14/5/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chứ triển khai Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27/03/2003 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới ở ngành giáo dục và đào tạo.

3. Thực trạng học sinh, sinh viên, công tác sinh viên và một số nhiệm vụ của công tác sinh viên trong năm học (Báo cáo tổng kết công tác sinh viên giai đoạn 1998-2002 chung và của mỗi trường).

4. Lập lại trật tự kỷ cương trong việc thực hiện các nội quy, quy chế có liên quan tới quyền lợi và nhiệm vụ của học sinh, sinh viên có tổ chức đối thoại, giải đáp những vấn đề đào tạo của liên ngành, của ngành của trường và của địa phương trường đóng.

5. Những nội dung chương trình về giáo dục pháp luật và giáo dục an toàn giao thông, giáo dục giới tính, giáo dục phòng chống ma tuý, giáo dục phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, bảo vệ môi tr|ờng, xây dựng trường học có đời sống văn hoá tốt,... các phong trào Đoàn, Hội mà học sinh, sinh viên có nghĩa vụ phải tham gia trong năm học mới.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đảng uỷ, Ban giám hiệu trường chỉ đạo trực tiếp đợt sinh hoạt chính trị đầu năm học 2003-2004.

2. Phòng Công tác Chính trị hoặc phòng Công tác Chính trị- Sinh viên làm đầu mối giúp nhà tr|ờng tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị này.

3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo h|ớng dẫn và chỉ đạo các đơn vị thuộc mình quản lý.

4. Các báo cáo về nội dung của Nghị quyết, nhà trường có thể mời báo cáo viên của tỉnh, thành phố, tr|ởng phòng công tác chính trị, các giảng viên Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo viên chính trị đã tham gia các lớp tập huấn của Bộ, Các báo cáo cần có tính gợi mở, định hướng để sinh viên, học sinh tự tìm tài liệu đọc theo chủ đề, tham gia thảo luận, tranh luận, giải đáp thắc mắc.

Nội dung chủ đề tư tưởng Hồ Chí Minh về “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta...” cần sưu tầm các bài Bác viết về giáo dục và đào tạo trong Hồ Chí Minh toàn tập, giới thiệu cho HSSV làm rõ: vị trí, tính chất, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, ph|ơng pháp, quan hệ giữa chính trị và chuyên môn trong sự nghiệp đào tạo con ng|ời toàn diện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta.

5. Phân bố thời gian:

- Quán triệt các văn kiện Hội nghị TW7 (khoá IX) kể cả thảo luận: 2 buổi

- Sinh hoạt chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Giáo dục nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của Đảng và nhân dân ta...”: 1 buổi.

- Thời sự chính trị xã hội và tình hình địa phương, tình hình công tác sinh viên, công tác Đoàn, Hội sinh viên (nêu có), nhiệm vụ chung của trường: 1 buổi.

- Giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, giáo dục giới tính, phòng chống ma tuý, tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hoá: 3 buổi.

- Các nội quy, quy chế, các chế đội chính sách có liên quan: 3 buổi.

Thời gian còn lại các trường có thể tổ chức HSSV tham quan các di tích cách mạng, các bảo tàng, các nhà truyền thống hoặc tham gia các phong trào văn hoá xã hội- cuối đợt tổ chức viết thu hoạch hoặc kiểm tra, ký cam kết đăng ký các hoạt động, đánh giá kết quả, cấp giấy chứng nhận từng mặt đã được nghiên cứu học tập, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện theo Quyết định 42/2002/QĐ-BGD &ĐT.

IV. Tài liệu

1. Dùng cho báo cáo viên

- Các tài liệu tại lớp tập huấn hè 2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ Chí Minh toàn tập (12 tập), đĩa CDROM. NXB Chính trị Quốc gia.

- Báo cáo tổng kết công tác sinh viên giai đoạn 1998-2002 Hội nghị công tác sinh viên toàn quốc 4/2003.

2. Dùng cho học sinh, sinh viên

- Tài liệu hỏi, đáp về các nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá IX do Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương biên soạn. NXB Chính trị Quốc gia 2003.

- Tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho HSSV trong các trường đại học, cao đẳng, THCN.

- Tài liệu giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn mại dâm trong tr|ờng học.

- Các quy chế công tác HSSV trong các tr|ờng đào tạo, Quy chế tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi xét tốt nghiệp, Quy chế về đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV, Quy chế công tác nội, ngoại trú, Quy chế sinh viên NCKH... Các chế độ chính sách có liên quan.

Sau khi kết thúc đợt sinh hoạt, các trường có báo cáo kết quả gửi về Bộ (qua Vụ Công tác Chính trị), 49 Đại Cổ Việt-Hà Nội.

KT. BỘ TRUỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Nhung