BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5986/BCT-XNK
V/v cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cho Công ty Cổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Ngày 10 tháng 8 năm 2011 Bộ CôngThương đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo số 44/GCN (có thời hạn đến ngày 30 tháng 9 năm 2012) cho Công ty Cổ phần Hóa chất Côngnghiệp Tân Long, trụ sở chính Phòng 810, nhà 18 T2, chung cư Trung Hòa, NhânChính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CPcủa Chính phủ và hồ sơ đề nghị số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2012 của thương nhân,Bộ Công Thương đã thu hồi Giấy chứng nhận số 44/GCN nêu trên và cấp Giấy chứngnhận số 167/GCN (có thời hạn hiệu lực đến ngày 6 tháng 7 năm 2017) cho Công tyCổ phần Hóa chất Công nghiệp Tân Long.

Bộ Công Thương xin thông báo để quýcơ quan được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương thành phố Hà Nội;
- Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, XNK, xuandt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên