BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Thời điểm ra quyết định không thu thuế hàng xuất khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.
Trả lời công văn số 529/HHQT-NV ngày 21/4/2014 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc vướng mắc thời điểm ra quyết định không thu thuế hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải xuất trả lại, xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan, tại điểm d khoản 1 Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tại thời điểm làm thủ tục xuất khẩu trả lại xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 120 Thông tư này và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây.
- Đối với vướng mắc về thời điểm diễn ra quyết định không thu thuế đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại điểm 101 và điểm 104 công văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị nghiên cứu thực hiện và hướng dẫn cho doanh nghiệp.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Thành Phong Quảng Trị - Thay trả lời cv số 02/TT ngày 22/4/2014;
(Đ/c: 30/10 Lý Thường Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị)
- Công ty TNHH TMDV Tâm Tâm - Thay trả lời cv số 41/TT ngày 22/4/2014;
(Đ/c: 24 Tôn Thất Thuyết - Đông Hà - Quảng Trị)
- Công ty TNHH MTV Sơn Dũng Quảng Trị - Thay trả lời cv số 40/TT ngày 22/04/2014;
(Đ/c: 369 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị)
- Công ty TNHH MTV Hương Thảo Thành - Thay trả lời cv số 02/TT ngày 22/4/2014;
(Đ/c: 45 Lý Thường Kiệt - Quảng Trị)
- Công ty TNHH TM DV KT Hồng Ngọc - Thay trả lời công văn số 32/CV-HN ngày 20/5/2014;
(Đ/c: 10 Đường Hùng Vương, TP. Đông Hà, Quảng Trị)
- Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Hồng Vân