VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 5986/VPCP-ĐP
V/v áp dụng bổ sung một số cơ chế, chính sách đối với khu kinh tế cửa khẩu

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4519 BKH/KTĐN, ngày 20 tháng 7 năm 2004 về việc áp dụng chính sách của Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho các Khu kinh tế cửa khẩu khác, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Mô hình Khu vực khuyến khích phát triển kinh tế và thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị được phép thực hiện thí điểm, sau một thời gian triển khai cần được hoàn chỉnh; do đó, hiện nay chưa nên vận dụng một cách đồng loại cho tất cả các Khu kinh tế cửa khẩu khác.

2. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, địa phương khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng cho phù hợp với tình hình mới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy