BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 5987/TCHQ-GSQL
V/v cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan Đồng Nai; Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh; Lạng Sơn.
- Cục Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan.

Thực hiện kết luận cuộc họp vềxây dựng phần mềm tra cứu mã số hàng hóa XNK tại văn bản số 1439/TB-TCHQ ngày31/3/2008, trên cơ sở triển khai đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗtrợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu”, mã số:10-N2008, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Hải quan Đồng Nai nâng cấp, hoànchỉnh phần mềm để cập nhật, tra cứu cơ sở dữ liệu mã số hàng hóa XNK.

Theo lộ trình triển khai đề tàigiai đoạn I, Tổng cục Hải quan quyết định lựa chọn 5 Cục Hải quan tỉnh, thànhphố gồm: Bình Dương; Bà Rịa Vũng Tàu; Đà Nẵng; Quảng Ninh, Lạng Sơn để triểnkhai cài đặt thí điểm phần mềm kể trên. Để tạo thuận lợi cho quá trình thựchiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan có tên trên chuẩn bị các việcnhư sau:

I. ĐỐI VỚI 5 CỤC HẢI QUAN ĐỊAPHƯƠNG ĐƯỢC CHỌN LÀM THÍ ĐIỂM:

1. Có Quyết định thành lập nhómtriển khai thí điểm đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm hỗ trợ kiểm tra,kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu” tại Cục. Số lượng cán bộ khoảngtừ 5 - 10 cán bộ có trình độ về phân loại hàng hóa, về ứng dụng công nghệ tin họcbao gồm: 01 Lãnh đạo Cục, đại diện Phòng Nghiệp vụ và một số Chi cục do Lãnhđạo Cục lựa chọn để triển khai cài đặt thí điểm phần mềm tra cứu mã số hàng hóaXNK. Nhiệm vụ của nhóm phối hợp với Tổ công tác của Tổng cục để triển khai cáccông việc của đề tài theo hướng dẫn của Tổng cục.

Quyết định thành lập nhóm triểnkhai thí điểm yêu cầu gửi về Tổng cục (Vụ Giám sát quản lý) trước ngày25/11/2008.

2. Chuẩn bị các điều kiện về cơsở vật chất (phòng làm việc, máy tính được nối mạng trong dây chuyền thủ tụchải quan tại Chi cục và tại Phòng Nghiệp vụ của Cục Hải quan tỉnh, thành phố) đểphục vụ việc triển khai cài đặt, cập nhật dữ liệu mã số hàng hóa XNK.

3. Bố trí cán bộ tại Chi cục sưutập, tổng hợp thông tin về hàng hóa, doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu để cậpnhật vào cơ sở dữ liệu, chủ yếu bao gồm:

- Các mặt hàng thường xuyên XK,NK tại đơn vị, các mặt hàng có xảy ra vướng mắc, khiếu nại trong việc phân loạihàng hóa, cụ thể: Mô tả hàng hóa (tên tiếng Việt, tên tiếng Anh), mã số thuếtham khảo, ký mã hiệu, thành phần cấu tạo, công dụng, chứng thư giám định, xuấtxứ, hình ảnh (có thể tra cứu theo chương HS, mặt hàng trọng điểm); So sánh mãsố thuế của mặt hàng XK, NK đó nhưng được làm thủ tục ở các đơn vị Hải quan khácnhau.

- Thông tin về doanh nghiệp XNKhàng hóa: Mã số doanh nghiệp, tên đầy đủ, tên giao dịch, tên viết tắt, số giấyphép kinh doanh, ngày cấp phép, địa chỉ, điện thoại, fax, email, quốc gia đầutư, vốn đầu tư, vị trí nhà xưởng, lĩnh vực hoạt động, sản phẩm chính, hình ảnh.

- Các nội dung cần thiết khácliên quan đến phân loại mặt hàng XK, NK.

II. ĐỐI VỚI TỔNG CỤC HẢIQUAN:

Có Quyết định thành lập Tổ côngtác của Tổng cục để triển khai thí điểm đề tài “Xây dựng cơ sở dữ liệu và phầnmềm hỗ trợ kiểm tra, kiểm soát việc phân loại hàng hóa Xuất nhập khẩu” gồm:

- 01 Lãnh đạo Vụ Giám sát quảnlý và 02 chuyên viên chuyên trách về phân loại hàng hóa thuộc vụ Giám sát quảnlý.

- 01 chuyên viên thuộc Cục Côngnghệ Thông tin và Thống kê Hải quan.

- Nhóm chuyên viên xây dựng phầnmềm tra cứu mã số hàng hóa XNK thuộc Cục Hải quan Đồng Nai.

Tổ công tác của Tổng cục phốihợp với nhóm công tác của từng Cục Hải quan kể trên để triển khai thực hiện chotừng đơn vị.

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

+ Tuần cuối tháng 11/2008 (hoặc đầutháng 12/2008): Cục Hải quan Bình Dương (làm trước để rút kinh nghiệm)

+ Tháng 12/2008: Cục HQ Bà Rịa VũngTàu và Cục HQ Đà Nẵng (lịch cụ thể Tổ công tác của Tổng cục sẽ thông báo sau).

+ Tháng 1/2009: Cục HQ Đồng Naivà Lạng Sơn (lịch cụ thể Tổ công tác của Tổng cục sẽ thông báo sau).

+ Tháng 4/2009: Tổng hợp kết quảtriển khai thí điểm tại 5 đơn vị Cục, rút kinh nghiệm để triển khai cài đặt phầnmềm tra cứu mã số trong toàn ngành.

Quá trình thực hiện nếu có vướngmắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với đ/c Việt Hà, ĐT: 0912698382; đ/c Tân, ĐT:0903230640 (Thành viên tổ công tác của Tổng cục) hoặc đ/c Ngọc, ĐT: 0913742030(Cục Hải quan Đồng Nai).

Tổng cục Hải quan thông báo đểcác đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo