BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/BXD-QLN
V/v đề nghị chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Ngân hàng Chính sách xã hội.

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, việc hỗ trợ nhà ở theoQuyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bảnhoàn thành. Đến nay, trên 485.000 hộ nghèo toàn quốc đã được hỗ trợ nhà ở, đạttỷ lệ trên 98% so với số hộ thuộc đối tượng theo Đề án phê duyệt ban đầu củacác địa phương là 496.025 hộ. Hầu hết các địa phương đã hoàn thành toàn bộ việchỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng hoànthành hỗ trợ nhà ở cho số đối tượng bổ sung theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg vàsố hộ nghèo thuộc đối tượng của Quyết định số 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện chươngtrình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm giúp cho việc xâydựng cơ chế, chính sách và phương thức thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theochuẩn nghèo mới giai đoạn 2011 - 2015 đạt hiệu quả cao hơn, theo đề nghị của BộXây dựng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình (Vănbản số 911/VPCP-KTN ngày 17/02/2012 của Văn phòng Chính phủ). Dự kiến Hội nghịsẽ tổ chức vào đầu tháng 5/2012.

Để Hội nghị thành công tốt đẹp, đề nghị quý Cơ quan chuẩn bịbáo cáo tham luận tại Hội nghị. Ngoài nội dung liên quan đến việc thực hiệnnhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 167/2008/QĐ-TTg trong nộidung báo cáo đề nghị đánh giá, nhận xét việc triển khai thực hiện cũng như hiệuquả đạt được của Chính sách, những vấn đề cần rút kinh nghiệm để việc triểnkhai hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 đạthiệu quả cao hơn.

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng: 37, Lê Đại Hành - HàNội, đồng thời gửi qua Email: hoangcaogiap@gmail.com trước ngày 30/4/2012 đểkịp tổng hợp vào báo cáo tổng kết chung và làm tài liệu Hội nghị.

Xin trân trọng cám ơn sự quan tâm phối hợp của quý Cơquan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam