BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về giấy phép nhập khẩu tự động

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kínhgửi: Bộ Công Thương

Trong quá trình làm thủ tục hảiquan, cơ quan Hải quan gặp vướng mắc liên quan đến giấy phép nhập khẩu tự độngdo Bộ Công Thương cấp. Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụthể như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính quyđịnh thuế suất Biểu thuế xuất khẩu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế thì mã số HS của hàng hóa gồm 8 chữ số, áp dụng từ ngày01/01/2012. Tuy nhiên, theo phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28/5/2010 của Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độcấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng thì mã số hàng hóathuộc Danh mục này gồm 10 chữ số dựa trên Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày12/11/2009 của Bộ Tài chính. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được ban hành kèm Thôngtư số 216/2009/TT-BTC đã được thay thế bằng Thông tư số 157/2011/TT-BTC Tổngcục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương khi cấp giấy phép nhập khẩu tự động căn cứtên hàng và mã số quy định tại Danh mục và Biểu thuế hiện hành.

Về việc chuẩn hóa danh mục chuyênngành theo Điều 9 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, BộTài chính (Tổng cục Hải quan) đã có công văn đề nghị các Bộ, ngành rà soát lạivà sớm ban hành các Danh mục quản lý chuyên ngành theo mã số HS đúng với Biểuthuế được ban hành kèm Thông tư số 157/2011/TT-BTC dẫn trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp củaquý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh