BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 599/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Truyền thông ĐạiViệt

Trả lời công văn số 456/2008/CV ngày 17/12/2008 của Công tyCổ phần Truyền thông Đại Việt về thuế GTGT đối với xuất bản phẩm là bản đồ vàsách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2.8 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế suất 5% áp dụng đối với: "Cácloại sách (trừ sách không chịu thuế GTGT nêu tại điểm 1.13, mục II, phần AThông tư này).

Điểm 3.28 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trênhướng dẫn mức thuế suất 10% áp dụng đối với: "Hàng hoá không được nêu tạimục II, phần A; điểm 1,2 mục II, phần B Thông tư này".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, xuất bản phẩm là bản đồ du lịcháp dụng thuế suất 10% theo điểm 3.28 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính. Xuất bản phẩm "Cẩm nang xúc tiến thươngmại - Đầu tư và du lịch" nếu đảm bảo các điều kiện đối với sách theo quyđịnh tại Luật xuất bản thì áp dụng thuế suất 5% theo điểm 2.8 mục II phần BThông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần Truyền thông ĐạiViệt được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương