BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 29508/CT-HTr ngày 23/11/2011 của CụcThuế Thành Phố Hà Nội về việc chi hoa hồng môi giới cho các cá nhân đã ký hợpđồng môi giới với Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011của Bộ Tàichính hướng dẫn:

"Điều 1 Sửa đổi Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008của Bộ Tài chính như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hànghoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thựchiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thìthực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả chocác cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ cáctrường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (nhưtiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số)..."

Tại điểm 1.2.7, Mục II, Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN có hướng dẫn:

"... Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấutrừ thuế theo hướng dẫn trên phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu củacá nhân bị khấu trừ. . ."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đối với trường hợp Công ty Cổphần Cơ điện Trần Phú đã ký hợp đồng môi giới với các cá nhân, nếu mức chi trảtừ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú có tráchnhiệm khấu trừ thuế TNCN và thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theohướng dẫn tại các văn bản nêu trên. Công ty không cần yêu cầu các cá nhân nàyđến Chi cục Thuế để đề nghị cấp hoá đơn cho số tiền hoa hồng môi giới nhậnđược.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ chính sách;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường