BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Vướng mắc chứng từ khi làm thủ tục xuất khẩu phân bón
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.
Trả lời công văn số 838/HQAG-NV ngày 15/5/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc vướng mắc chứng từ khi làm thủ tục xuất khẩu phân bón theo hướng dẫn tại công văn số 2114/BCT-HC ngày 19/3/2014 của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Đối với vướng mắc khi xuất khẩu mặt hàng phân bón trong trường hợp hợp đồng xuất khẩu phân bón không có điều khoản về chất lượng phân bón: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5990/TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 5 năm 2014 trao đổi với Bộ Công Thương.
2. Đối với vướng mắc về cơ quan giám định chất lượng để cấp Phiếu kiểm nghiệm chất lượng:
Căn cứ điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 202/2013/NĐ-CP dẫn trên thì:
- Việc kiểm nghiệm chất lượng phân bón để đánh giá hợp quy hoặc phục vụ quản lý nhà nước phải do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định thực hiện;
- Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về công nhận, chỉ định và quản lý hoạt động của các phòng kiểm nghiệm; việc chỉ định phòng kiểm nghiệm kiểm chứng chất lượng phân bón vô cơ.
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về công nhận, chỉ định và quản lý hoạt động của các phòng kiểm nghiệm; việc chỉ định phòng kiểm nghiệm kiểm chứng chất lượng phân bón hữu cơ và phân bón khác.
Do vậy, việc kiểm nghiệm chất lượng phân bón phải do các Phòng kiểm nghiệm được Bộ Công Thương (đối với phân bón vô cơ) hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với phân bón hữu cơ) công nhận, chỉ định thực hiện.

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?