ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5991/UBND-KTTH
V/v tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/01/2016

Gia Lai, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 11 về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 và Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai;

Sau khi xem xét đề xuất của Cục Thuế tỉnh (Bộ phận thường trực triển khai Pháp lệnh Phí và Lệ phí) tại Công văn số 4028/TTr-BPTT ngày 29/12/2015;Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1/ Kể từ ngày 01/01/2016, tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai (quy định tại Quyết định số 21/2013/QĐ- UBNDngày 09/8/2015 về việc quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 04/2015/QĐ- UBNDngày 22/01/2015 sửa đổi điểm c, khoản 4, điều 2, Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai).

2/ Giao Sở Giao thông vận tải (Thường trực Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 01/01/2016 theo đúng các quy định hiện hành.

3/ Sau khi trung ương ban hành các Nghị định thay thế Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 và Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan; giao Cục Thuế tỉnh (Bộ phận thường trựctriển khai Pháp lệnh Phí và Lệ phí) chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp gn nhất ban hành các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 73/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013, Nghị quyết số 108/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính; Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (báo cáo);
- Bộ GTVT, Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- HĐQL Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh;
- Báo Gia Lai, Đài PTTH
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CNXD, TTTH, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành