BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5992/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoàng Dương
(34 Vân Đồn, Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 15/HD-CV ngày 20tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Hoàng Dương về việctạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 12/HD-BC ngày 20 tháng 6năm 2012 báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tưXuất nhập khẩu Hoàng Dương được tạm nhập tái xuất 1.000 tấn quần áo đã qua sửdụng, trị giá 35.000 USD (ba mươi lăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký(hợp đồng mua hàng số 11/HK-HD ký với Công ty Sky Trading Co., Ltd. – Hồng Kông,hợp đồng bán hàng số 11/HD-TQ ký với Công ty Guang Dong, Chenglong Comerce& Technology Products Co., – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạiViệt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên