BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Số tờ khai trên hệ thống VNACCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn phản ánh của doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn rõ việc sử dụng số tờ khai do hệ thống VNACCS cấp để thực hiện các thủ tục với các cơ quan quản lý khác như thuế, kho bạc, ngân hàng, đăng kiểm, cơ quan kiểm tra chuyên ngành liên quan. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng số tờ khai như sau:
Trên hệ thống VNACCS, số tờ khai gồm 12 ký tự được cấp tự động và có ký tự thứ 12 là 0 với lần đăng ký đầu tiên. Quá trình khai sửa đổi, bổ sung tờ khai này trong thông quan thì 11 ký tự đầu tiên của tờ khai đã được hệ thống cấp được giữ nguyên, ký tự thứ 12 sẽ tăng lần lượt theo từng lần khai sửa đổi bổ sung. Vì vậy, một số chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan có thông tin số tờ khai thì chỉ sử dụng 11 ký tự đầu tiên của số tờ khai để thực hiện việc quản lý.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Bộ: Quốc phòng, Công an, Công Thương, NN và PTNT, Y tế, Khoa học Công nghệ, NHNN, LĐTBXH, GTVT, TTTT, VHTTDL, TNMT, Xây dựng (để phối hợp);
- VCCI (để phối hợp);
- Công ty CP ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Đ/c: Gián Khẩu, Gia Viễn, Ninh Bình) (thay t/lời);
- Lưu: VT, VNACCS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh