BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5993/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty T.N.H.H.1.T.V Thương mại và Xuất nhập khẩu Dương Bình
(Khu 6, P.Ka Long, TP. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 25/CV-DB ngày 06tháng 6 năm 2012 của Công ty T.N.H.H.1.T.V Thương mại và Xuất nhập khẩu DươngBình về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 20/BC-DBngày 06 tháng 6 năm 2012 báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất lốp ô tôđã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty T.N.H.H.1.T.VThương mại và Xuất nhập khẩu Dương Bình được tạm nhập tái xuất 10.000 chiếc lốpô tô đã qua sử dụng, trị giá 15.000 USD (mười lăm ngàn đô la Mỹ) theo các hợpđồng đã ký (Hợp đồng mua hàng số 03/DB-HK ký với Công ty TNHH mậu dịch Xuấtnhập khẩu Vĩnh Thuận – Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 04/DB-TQ ký với Công ty TNHHMậu dịch lưu Kinh – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên