BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------
V/v: Phân loại mặt hàng thép hợp kim dùng trong xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
Trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hải Phòng và một số đơn vị khác trong việc phân loại mặt hàng thép hợp kim, dự ứng lực dùng trong xây dựng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009; Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 184/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Căn cứ chú giải 1 Chương 72 Chú giải HS 2007; Kết quả phân tích phân loại số 477/PTPL-NV ngày 30/08/2010 của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu; kết quả kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 959/HQHP-KTSTQ ngày 07/3/2011, thì:
Mặt hàng nhập khẩu nếu xác định là thép kim loại, loại thép mangan - silic, cán nóng, dạng cuộn không đều, chưa được tráng, phủ hoặc mạ thì thuộc phân nhóm 7227.20.00.00 - Thép mangan-silic dạng thanh, que có thuế suất thuế nhập khẩu theo từng thời điểm đăng ký tờ khai nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Sơn Trường;
(Khu 6 - Quán Toan- Hồng Bàng- Hải Phòng);
- Lưu: VT, TXNK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường