BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5996/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khoáng sản Hoa Dương
(Khu 7, P.Hải Yên, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 01 và 03/BCT-HDngày 20 tháng 6 năm 2012 của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khoáng sản HoaDương về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng và báo cáo tình hìnhthực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Đầu tư pháttriển Khoáng sản Hoa Dương được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa theo cáchợp đồng đã ký với các chi tiết (hợp đồng mua hàng số 01/HĐMua ký với Công ty TriwellHolding Limited – Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 01/HĐBán ký với Công ty QingyuanHong-En Trading Ltd. – Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Quần áo đã qua sử dụng

Tấn

500

2

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

3

Ti vi đã qua sử dụng

Chiếc

5.000

4

CPU đã qua sử dụng

Chiếc

500

5

Máy fax đã qua sử dụng

Chiếc

500

6

Máy in đã qua sử dụng

Chiếc

500

7

Điện thoại đã qua sử dụng

Chiếc

500

Tổng trị giá: 34.000 USD (ba mươitư ngàn đô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trìnhvận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng củahàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên