BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5997/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và XNK Hải Long Thăng
(Số 21 Lê Thị Hồng Gấm, P.Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 03/HLT-CV ngày18 tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và XNK Hải Long Thăngvề việc tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng, công văn số 02/HLT-CV ngày16 tháng 6 năm 2012 báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụng,Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tưThương mại và XNK Hải Long Thăng được tạm nhập tái xuất hàng hóa đã qua sử dụngtheo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 03/HC-HLT kývới Công ty Cổ phần Hào Cường – Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 03/HLT-ĐT kývới Công ty TNHH Thương mại Đông Tiến – Trung Quốc).

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Lốp ô tô đã qua sử dụng

Chiếc

70.000

2

Xe ô tô tay lái bên trái đã qua sử dụng từ 02-24 chỗ ngồi, thời hạn sử dụng trên 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu

Chiếc

40

Tổng trị giá: 326.000 USD (ba trămhai mươi sáu ngàn đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, tháo rời các chi tiết, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trongquá trình vận chuyển, lưu giữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khốilượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên