BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5998/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Trường Phú
(Tổ 1, khu 04, P.Trần Phú, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 12/CV ngày 26tháng 6 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Trường Phú về việc tạm nhậptái xuất hàng hóa, công văn số 21/CV-TP ngày 26 tháng 6 năm 2012 báo cáo tìnhhình thực hiện tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu Trường Phú được tạm nhập tái xuất 50.000 chiếc lốp xe ô tô các loại đã quasử dụng, trị giá 90.000 USD (chín mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký(hợp đồng mua hàng số 13/NH-TP ký với Công ty Yu Huang Trading Company inHongKong - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 13/TP-KL ký với Công ty hữu hạn mậudịch Kim Long – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên