BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
V/v: Chữ ký điện tử trên C/O mẫu AK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:
Công ty CP Vận tải và Thương mại Nam Đại Triển
(Đ/c: 102D Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q1, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 02- 2011/NDT ngày 10/11/2011 của công ty về kiến nghị liên quan đến C/O mẫu AK với chữ ký điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc không cấp C/O mẫu AK có chữ ký tay và con dấu đóng bằng tay, mà thực hiện cấp C/O mẫu AK theo hình thức cấp điện tử (có chữ ký điện tử và con dấu điện tử). Việc kiểm tra và chấp nhận C/O mẫu AK điện tử của Hàn Quốc đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại 1972/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2008, số 4525/TCHQ-GSQL ngày 12/09/2008 (được gửi kèm theo đây).
C/O mẫu AK bản gốc có chữ ký và con dấu điện tử, được người xin cấp C/O của Hàn Quốc (người xuất khẩu thể hiện trên ô số 1 của C/O) in ra từ website của cơ quan cấp và gửi cho cơ quan nhập khẩu của Việt Nam để nộp cho cơ quan Hải quan đề nghị hưởng ưu đãi, không phải là bản quét (bản scan) như trường hợp đề cập tại công văn số 5056/TCHQ-CCHĐH ngày 13/10/2011.
Do vậy, trường hợp công ty nộp C/O mẫu AK bản gốc (Original) có chữ ký và con dấu điện tử như hướng dẫn trên, cơ quan Hải quan sẽ xem xét chấp nhận C/O, nếu không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng nhập khẩu.
Tổng cục Hải quan thông báo để công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh