BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện định mức thu gom rác, định mức duy trì cây xanh

Hà nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: Ban quản lý các Dự án và Khai tháchạ tầng – Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Trả lời văn bản số 22/CV-DAHT ngày06/4/2011 của Ban quản lý các Dự án và Khai thác hạ tầng – Ban quản lý Khu côngnghệ cao Hòa Lạc xin ý kiến về công tác duy trì dịch vụ, Bộ Xây dựng có ý kiến nhưsau:

1. Đối với công việc thu gom, vậnchuyển rác đô thị, Ban quản lý các Dự án và Khai thác hạ tầng vận dụng Định mứcdự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị công bố kèm theovăn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng để áp dụng. Theo địnhmức công bố kèm theo văn bản 2272/BXD-VP thì định mức dự toán cho công tácquét, gom rác được tính theo ki lô mét hoặc m2 đường phố được quét và gom rácmà không tính theo ngày hay theo lần quét, gom rác.

2. Đối với công việc duy trì câyxanh, Ban quản lý các Dự án và Khai thác hạ tầng vận dụng Định mức dự toán duytrì cây xanh đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 củaBộ Xây dựng để áp dụng.

3. Trường hợp vận dụng Định mức dựtoán duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố kèm theo văn bản số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng để áp dụng cho công tác bảo dưỡng các hạng mụchào kỹ thuật, tuy nen kỹ thuật và đường nội bộ trong nhà máy xử lý nước thảikhông phù hợp, thì Chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn cứ yêu cầu kỹthuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức do Bộ Xây dựng hướngdẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 để xây dựng định mức hoặc ápdụng định mức tương tự ở các công trình khác.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý cácDự án và Khai thác hạ tầng – Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức thựchiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu