BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 60/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD .

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk

Trả lời văn bản số 127/SXD-KT ngày 18/02/2009 của Sở Xâydựng tỉnh Đắc Lắk đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư địnhgiá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng đã được quiđịnh cụ thể tại Điều 7 Qui chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng ban hànhkèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD Theo đó, cá nhân có bằng tốt nghiệp từcao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, kinh tế-kỹ thuật, kỹ thuật do tổchức hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp và đang thực hiện các công việccó liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đáp ứng được đầyđủ các điều kiện theo qui định thì đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựngtheo các hạng tương ứng. Vì vậy, tất cả cá nhân có bằng tốt nghiệp là cử nhânkinh tế đều được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng nếu đáp ứng đủ điều kiệntheo qui định tại Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD và Quyết định số 17/2008/QĐ-BXDngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Đắc Lắk căn cứ ý kiến trên để tổ chức thựchiện.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD. T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh