BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 60/CNTT
V/v đăng ký tự động vào nhóm email để nhận thông tin, văn bản qua email và website của Bộ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Để thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tửtrong hoạt động của cơ quan nhà nước; và triển khai Năm học đẩy mạnh ứng dụngcông nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn một số việc như sau:

- Đăng ký hệ thống email cho các cơ sở giáo dục để nhậnthông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Khai thác thông tin trên website của Bộ Giáo dục và Đàotạo.

1. Mục đích công việc:

a) Thiết lập hệ thống nhóm email, trong đó thành viên là cácđơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên để nhận thôngtin, thông báo, văn bản và tài liệu (không mật), giấy mời, phổ biến văn bản quiphạm pháp luật… từ Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến. Nhờ đó các cơ sở giáo dục cóthông tin nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đến nơi và tiết kiệm kinh phí, nhânlực khi chuyển bằng phong bì.

Việc đăng ký là tự động và chấp nhận mọi email có các tênmiền khác nhau. Việc đăng ký này không hạn chế số lượng thành viên.

b) Qua hệ thống email, thiết lập diễn đàn trao đổi, thảoluận về một vấn đề nào đó theo hướng dẫn và đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo,hoặc theo đề nghị của các thành viên. Có thể góp ý dự thảo văn bản của Bộ Giáodục và Đào tạo đề xuất qua nhóm email này. Nhờ đó sẽ tiến tới giảm bớt các cuộchọp truyền thống để thảo luận góp ý cho các dự thảo văn bản.

2. Thành phần pháp nhân tham gia:

- Các sở và phòng giáo dục và đào tạo (đơn vị quản lý giáodục),

- Các trường THPT, THCS, tiểu học, mẫu giáo,

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tậpcộng đồng,

- Các trường TCCN và các trường cao đẳng,

- Các cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.

3. Thành viên tham gia:

- Các lãnh đạo (trưởng, phó) và cán bộ các phòng, ban của sởgiáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo,

- Thành viên bắt buộc: Một cán bộ đầu mối của Văn phòng sởgiáo dục và đào tạo theo dõi tiếp nhận thông tin của Bộ GD&ĐT cần triểnkhai ngay như Giấy mời họp, giấy triệu tập hội nghị, yêu cầu phúc đáp, báo cáo…

- Cán bộ, giáo viên có nguyện vọng nhận, tìm hiểu và biếtthông tin về giáo dục từ Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email.

4. Thủ tục đăng ký rất đơn giản:

Hãy tự gửi email với có nội dung bất kỳ, vào các hòm thưtương ứng với từng đối tượng:

Hòm thư gửi đăng ký

Đối tượng đăng ký là cán bộ lãnh đạo, cán bộ và giáo viên của

1

[email protected]

Sở GD&ĐT

2

[email protected]

Phòng GD&ĐT

3

[email protected]

Trường THPT

4

[email protected]

Trường THCS

5

[email protected]

Trường tiểu học

6

[email protected]

Trường mẫu giáo

7

[email protected]

Trung tâm GDTX

8

[email protected]

Trung tâm HTCĐ

9

[email protected]

Trung tâm Kĩ thuật Tổng hợp và H/nghiệp

10

[email protected]

Trường TCCN

11

[email protected]

Trường cao đẳng

Ngay sau đó hệ thống gửi trả lời lại có tên là Norply, nhấnnút Reply lại cho email này để khẳng định sự tham gia.

5. Cục CNTT cũng sẽ hỗ trợ các trường thiết lập hệ thốngemail theo tên miền riêng của sở và một số trường để cung cấp đến từng giáoviên và sinh viên của trường. Cục CNTT sẽ tiếp tục hướng dẫn chi tiết qua hệthống nhóm email này.

Cục CNTT sẵn sàng cung cấp thêm cho các trường địa chỉ [email protected] cho mỗi đơn vị và cá nhân. Xin liên hệ qua [email protected]

Kề từ ngày 10.4.2009, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòngBộ, Thanh tra, các Cục, Vụ …) sẽ bắt đầu gửi thông tin (không mật) cho tất cảcác cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên qua hệ thống email tương ứng với mỗinhóm đối tượng nói trên.

Cục CNTT đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến nộidung thông báo này tới toàn thể các cơ sở giáo dục và đào tạo, cán bộ và giáoviên trong phạm vi quản lý của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và cần hướng dẫnthêm, xin liên hệ qua email với Cục Công nghệ thông tin [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Thanh tra (để p/h thực hiện);
- Lưu VT

CỤC TRƯỞNG
Quách Tuấn Ngọc