TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 60/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH dịch vụ Johnson Controls Việt Nam
Địa chỉ: 46 Hoa Mai, P. 2, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0305795671

Trả lời văn thư số 02/CV-JCI ngày 16/12/2011 của Công ty về thuếsuất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 3 Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ khôngđược quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này.”.

Dịch vụ lưu giữ chứng từ, dịch vụ bảo trì máy fax và máyphotocopy, dịch vụ giao nhận thư, dịch vụ bảo vệ, dịch vụ vệ sinh ..., khôngphân biệt Công ty tự thực hiện hay thuê ngoài thực hiện áp dụng thuế suất thuếGTGT 10%.

Cục thuế TP. thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 2;
- Phòng Pháp Chế
- Lưu: TTHT;
02668(20/12/2011) F. 4

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Trọng Hạnh