TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1339/HQQNa-NV ngày 21/12/2015 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Để giải quyết vướng mắc trong thông quan hàng hóa đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1117/TCHQ-GSQL ngày 06/02/2015 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phố tạm thời thực hiện đúng quy định về pháp luật về kiểm tra chất lượng (chưa thực hiện quy định về chứng nhận hợp quy) đối với vật liệu xây dựng nhập khẩu.

Để giải quyết dứt điểm vướng mắc, ngày 14/4/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 4774/BTC-TCHQ trao đổi với Bộ Xây dựng và đề xuất giải pháp quản lý quy chuẩn kỹ thuật vật liệu xây dựng nhập khẩu, nhưng đến nay chưa nhận được ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng.

Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau khi nhận được văn bản trả lời của Bộ Xây dựng.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn