TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/GSQL-GQ1
V/v xác minh nguồn gốc xe máy NK

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Trả lời công văn số 99/CV ngày25/12/2013 của Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội về việc nêu tạitrích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định hàng hóanhập khẩu:

Theo quy định hiện hành của ngànhHải quan thì việc lưu trữ hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hànghóa nói chung và hồ sơ hải quan làm thủ tục nhập khẩu xe máy nói riêng được lưutrữ theo số, ngày, tháng, năm của tờ khai hải quan, muốn biết chi tiết sốkhung, số máy của từng xe phải tra cứu từ tờ khai hải quan. Do vậy, chỉ vớithông tin về nhãn hiệu, số khung, số máy của xe máy đề cập trong công văn số99/CV dẫn trên của Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng - Hà Nội thì chưa đủcơ sở để xác định chiếc xe đó có làm thủ tục nhập khẩu hợp pháp vào Việt Namhay không.

2. Về việc xác định hàng hóa tạmnhập - tái xuất qua cửa khẩu biên giới đường bộ:

Kiểm tra dữ liệu trên Hệ thống quảnlý phương tiện xuất nhập cảnh của Tổng cục Hải quan thì chiếc xe máy đề cậptrong công văn số 99/CV dẫn trên không có trong dữ liệu tạm nhập - tái xuất vàoViệt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải