BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/TCT-CS
V/v: Chính sách tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời Công văn số 3202/CT-THN VDT ngày 12/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên v chính sách min, giảm tin sử dụng đt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 4, Điều 8, Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ;

“Điu 4. Mức min, giảm tiền sử dụng đất

1. Mức min, giảm tin sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được giao (cấp) đất không đúng (trái) thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 cụ thể như sau:

a) Min tin sử dụng đt trong hạn mức giao đất ở đi với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điu kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

b) Giảm 50% tin sử dụng đất theo mức thu quy định tại Đim c Khoản 1 Điều 8 Nghị định s 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đi với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điu kiện kinh tế xã hội khó khăn.

2. Đi với phn diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Đim c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP .

Điu 8. Xử lý chuyn tiếp

Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thm quyn công nhận quyn sử dụng đất (cp Giy chứng nhận) đi với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điu kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo chưa được xác định tiền sử dụng đất phải nộp hoặc đã xác định và chưa thông báo tiền sử dụng đất phải nộp hoặc đã thông báo nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước hoặc đang ghi nợ tiền sử dụng đất thì được áp dụng theo quy định tại Quyết định này.

- Tại điểm c, Khoản 1, Điều 6, Thông tư s 134/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hp quy định tại Điều 8, Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg quy định:

“1. Việc xử lý chuyn tiếp đi với các trường hợp quy định tại Điu 8 Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg cụ thể như sau:

c) Trường hợp đã phát hành Thông báo nhưng người sử dụng đất chưa nộp tin sử dụng đt vào ngân sách nhà nước: Cơ quan thuế xác định lại s tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định tại Quyết định s11/2015/QĐ-TTg ; trên cơ sở đó ban hành Quyết định min, giảm tiền sử dụng đất; thu hồi thông báo cũ và phát hành Thông báo nộp tin sử dụng đất mới.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thm quyền công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; đến ngày Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực (ngày 1/6/2015) mới nộp được một phần số tiền sử dụng đất theo Thông báo của Cơ quan Thuế thì thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 3/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp nếu số tiền sử dụng đất đã nộp lớn hơn s tin sử dụng đất phải nộp (nếu có) thì xử lý theo quy định tại Điều 33, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Vụ CST, Vụ PC(BTC);
-
Cục QLCS;- Vụ PC-TCT (01b);
-
Lưu: VT, CS (03b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn