BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 60/XNK-CN
V/v xuất trả hàng hóa đã nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH NU SKIN Enterprises Việt Nam
(số 205 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Q.3, TP HCM)

Trảlời công văn số 003/CV /201 ngày 06 tháng 3 năm 2013 và số 004/CV /201 ngày 14tháng 3 năm 2013 của Công ty TNHH NU SKIN Enterprises Việt Nam về việc xuất trảlại hàng hóa cho người bán do tồn kho;

Căn cứGiấy Chứng nhận đầu tư số 411043001648 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhcấp;

CụcXuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có ý kiến như sau:

1-Xét giải trình và cam kết không hoàn thuế nhập khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếucó) của Công ty TNHH NU SKIN Enterprises Việt Nam tại công văn số 004/CV /201nêu trên đề nghị được xuất khẩu lô hàng 13.885 chai thực phẩm bổ sung ageLOCR2, mã HS: 21069070, đã nhập khẩu (theo tờ khai Hải quan nhập khẩu số 97823ngày 22 tháng 11 năm 2012 và số 104817 ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Chi cụcHải quan quản lý hàng đầu tư Hồ Chí Minh) nhằm mục đích kinh doanh nhưng tồnkho do không tiêu thụ được tại Việt Nam

Vềnguyên tắc, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đồng ý Công ty được xuất khẩulô hàng tồn kho như đề nghị nêu trên của Công ty và đề nghị Công ty TNHH NUSKIN Enterprises Việt Nam xuất trình hồ sơ liên quan tới hàng hóa nêu trên đểcơ quan Hải quan giải quyết thủ tục xuất khẩu theo các quy định hiện hành.

2-Công văn này có hiệu lực đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ;
- Cục HQ TP HCM;
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh (để báo cáo);
-
Lưu: VT, XNK (khanhhg)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Thị Diệu Hà