BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 600/BXD-KTXD
V/v bảo đảm thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư XDCT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Kínhgửi : Ban quản lý dự án – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Trả lời côngvăn số 02/BV108 -BQLDA ngày 08/4/2011 của Ban quản lý dự án – Bệnh viện Trungương Quân đội 108 về việc bảo đảm thực hiện hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng cụmcông trình: Khu nội khoa; khu ngoại khoa + chuyên khoa; khu kỹ thuật nghiệp vụcận lâm sàng Bệnh viện TWQĐ108, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản2 Điều 16 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồngtrong hoạt động xây dựng đã quy định: “Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộpcho bên giao thầu trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, được bên giao thầu chấpnhận và phải kéo dài cho đến khi chuyển sang thực hiện nghĩa vụ bảo hành; trừhợp đồng tư vấn xây dựng và những hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thựchiện”.

2. Trường hợpnêu tại công văn số 02/BV108 -BQLDA đây là hợp đồng tư vấn xây dựng thuộc dự ánđầu tư xây dựng sử dụng 100% vốn nhà nước, thuộc phạm vi điều chỉnh và đốitượng áp dụng của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP Vì vậy, theo quy định đối với hợpđồng tư vấn xây dựng không bắt buộc phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án Bệnh viện TWQĐ 108 căn cứ hướng dẫntrên để thực hiện việc quản lý chi phí theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn