BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 600/TCT-KK
V/v khôi phục mã số thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 721/CT-KK &KTT ngày 19/1/2009 của CụcThuế thành phố Hà Nội và công văn số 50/CV-ĐCV ngày 6/2/2009 của Công ty cổphần quảng cáo Địa chỉ vàng đề nghị hướng dẫn việc xin khôi phục mã số thuế(MST). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục III, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng kýthuế thì:

"Chấm dứt hiệu lực MST là thủ tục cơ quan thuế xác địnhMST không còn giá trị sử dụng trong hệ thống dữ liệu đăng ký thuế của ngànhthuế. Cơ quan thuế thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký thuế và thông báo công khaidanh sách các MST chấm dứt hiệu lực sử dụng.

Tổ chức nộp thuế sau khi đã làm thủ tục chấm dứt hiệu lựcMST, khi hoạt động trở lại phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và được cấp MSTmới"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần quảngcáo Địa chỉ vàng đã được Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng (dựa vào hồ sơ chấm dứthiệu lực MST của doanh nghiệp) làm thủ tục chấm dứt hiệu lực MST ngày20/11/2008 với lý do giải thể, phá sản. Nếu Công ty cổ phần quảng cáo Địa chỉvàng hoạt động trở lại thì Công ty phải làm hồ sơ đăng ký thuế mới và sẽ đượccấp MST mới.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết vàhướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến