ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6000/UBND-NNNT
V/v triển khai dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, có tính cấp bách

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
-
Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được văn bản số 2631/KH &ĐT-NN ngày 30/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc trình tự, thủtục triển khai thực hiện các công trình xây dựng phục vụ phòng chống lụt bão khẩncấp, có tính cấp bách.

Sau khi xem xét, để khắc phục kịp thời sự cố hư hỏng côngtrình đê điều, thủy lợi, hạn chế tối đa thiệt hại về người, tài sản có thể xy ra; thng nhtquản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư các dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điều khẩn cấp, cótính cấp bách, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tiếp nhận thông tin, chỉ đạo tổ chức xử lý giờ đầu, quyết định chủ trươngđầu tư:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ huyphòng, chống thiên tai Thành ph:

- Tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vềsự cố hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn Thành phố; đồng thời chỉđạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức tăng cườngkim tra, thường xuyên theo dõi chặt chẽdin biến sự c; chủ động xây dựng và trin khai thực hiện phương án ứng phó theo phương châm 4 tại ch, thực hiện xử lý giờ đầu, triểnkhai các biện pháp phi công trình đ bảo đảm an toàn vngười, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân.

- Trường hợp phải xây dựng công trình khẩn cấp, có tính cấp bách để ứngphó, khắc phục kịp thời sự cố thiên tai (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônphải chịu trách nhiệm về việc xác định, đề xuất xây dựng công trình khẩn cp, có tính cp bách phù hợp với quy định của pháp luật), Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn kịp thời báo cáo đề xuất vi Ủy ban nhândân Thành phố ban hành văn bản (dưới hình thức công điện hoặc công văn) chỉ đạo, chỉ huy, giao nhiệm vụ các cơquan, đơn vị trin khai công tác ứng phó, khắc phục sự cố. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý thựchiện dự án xử lý sự cố hư hỏng công trình thủy lợi, đê điukhn cp, có tính cấp bách khẩn trương thực hiện ngay việc khảosát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy đnh (gồm đánh giá nguyên nhân, mức độ hư hỏng, din biến sự c tiếp theo có th xảy ra, mức độ ảnh hưng đến các đối tượng cần bảo vệ, tính chất khẩn cấp, cấpbách đầu tư xây dựng công trình, phương án xử lý (vị trí, phạm vi, quy mô, giảipháp xử lý và các vấn đề liên quan khác), ước tính tổng mức đầu tư, nguồnvốn, thời gian hoàn thành, chủ đầu tư thực hiện, trách nhiệm các cơ quan, đơn vịliên quan). H sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầutư gửi Sở Kế hoạch và Đutư, Sở Tài chính đ thẩm định,trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định, chỉ đạo tổ chức trin khai thực hiện.

b) Các địa phương, đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ din biến sự cố, cảnh báo nguy hiểm;xây dựng và triển khai thực hiện phương án ứng phó theo chỉ đạo, hướng dẫn củaSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng,chng thiên tai Thành ph, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng,tài sản của Nhà nước và nhân dân.

c) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phốihợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện; trình Ủy ban nhân dân Thành ph quyết định.

2. Triển khai xây dựng công trình khẩn cấp, có tính cấp bách:

a) Các chủ đầu tư:

- Tổ chức lập dự án (thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước),dự toán xây dựng; được Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền phê duyệt dự án, thiếtkế, dự toán xây dựng trên cơ sở kết quả thẩm địnhcủa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 128 vàKhoản 2 Điều 130 Luật Xây dựng; Khoản 2 Điều 42và Khoản 2 Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ vàcác quy định có liên quan, bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thẩm định dự án,thiết kế xây dựng, dự toán; hướng dẫn, giámsát quá trình thực hiện của chủ đutư đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quản lý đu tư và xây dựng, đảm bảo an toàncông trình đê điều, thủy lợi.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệmvụ được giao có trách nhiệm kiểm tra,giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kiến nghị đề xuất củacác cơ quan, đơn vị về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thựchiện; thường xuyên cập nhật văn bảncủa Chính ph, các cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướngdẫn thực hiện thuộc lĩnh vực đầu tư công liên quan tới đầu tư xây dựng côngtrình đê điều, thủy lợi khẩn cấp, có tính cấp bách, báo cáo đề xuất kịp thời để Ủy ban nhân dân Thành phố chỉđạo thực hiện bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo);
-
PCT UBND TP Nguyễn Văn Sửu;
-
VPUB: CVP, PCVP N.N.Sơn, TH, KT, NNNT;
-
Lưu: VT, NNNTHuy.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt