VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6000/VPCP-PL
V/v báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủ
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 183/BC-BTP ngày 06 tháng7 năm 2015 về công tác kim tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệthống quy phạm pháp luật năm 2014, Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm các quy định của pháp luậtvề kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; ràsoát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạmpháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật để thực hiện Hiến pháp 2013, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân vàdoanh nghiệp, kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung,tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo môi trườngđầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi.

2. Bộ Tư pháp tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm phápluật; rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạmpháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm phápluật; kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để hoàn thiệnthể chế về các công tác nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cơ quan liênquan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
-
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, PL (3).HV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ