BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6002/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại Trường Vượng 88
(Khu 7, P. Hải Yên, TP.Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 09 và 10/TV88 ngày 30 tháng 5 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại Trường Vượng 88 về việctạm nhập tái xuất hàng hóa và báo cáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuấtquần áo đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Thươngmại Trường Vượng 88 được tạm nhập tái xuất 1.000 tấn quần áo các loại đã qua sửdụng, trị giá 10.000 USD (mười ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồngmua hàng số 05/TV88 -TN ký với Công ty Ocean Luck Corporation Limited – Hồng Kông,hợp đồng bán hàng số 05/TV88 -TX ký với Công ty TNHH Tân Vương – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạiViệt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên