BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6002/BTC-TCHQ
V/v xử lý nợ thuế hàng an ninh

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

Công ty TNHH thiết bị môi trường Hiệp Hòa
(Số 11 tổ 1 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội)

Trả lời công văn số 19 PKD/HH ngày 24/2/2009 của Công tyTNHH thiết bị môi trường Hiệp Hòa về việc đề nghị được chậm nộp thuế tiêu thụđặc biệt đối với các lô hàng phục vụ trực tiếp cho an ninh. Về vấn đề này BộTài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luậtthuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thihành các luật này thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho an ninh là đối tượng đượcmiễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế giá trị gia tăng, nhưng thuộc đối tượngchịu thuế tiêu thụ đặc biệt và không được miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định khoản 2, Điều 5, chương II Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/NĐ-CP ngày 16/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối vớitrường hợp được miễn thuế nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu không bao gồm sốtiền thuế nhập khẩu được miễn. Do vậy, khi làm thủ tục Hải quan Công ty đã kêkhai hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu thì thuế tiêuthụ đặc biệt chỉ tính trên giá nhập khẩu không tính trên cả thuế nhập khẩu. ViệcCông ty trình bày phải chờ làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu sau đó mới xác địnhthuế tiêu thụ đặc biệt là chưa phù hợp với quy định.

Đề nghị Công ty TNHH thiết bị môi trường Hiệp Hòa thực hiệnnộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho số hàng hóa nêu trên theo đúng quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn