BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6002 TC/TCDN
V/v xử phạt vi phạm hành chính khi chậm nộp báo cáo tài chính

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tổng công ty 90,91
- Giám Đốc Sở tài chính- Vật giá tỉnh, thành phố.

Để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị:

1. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc các công ty 90, 91 chỉ đạo các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc nộp Báo cáo tài chính theo đúng thời hạn quy định tại quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 về việc ban hành chế độ Báo cáo tài chính doanh nghiệp và Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/12/2002 hướng dẫn kế toán thực hiện 4 (bốn) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Doanh nghiệp nộp chậm báo cáo tài chính theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định 49/1999/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

3. Thẩm quyền quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với việc chậm nộp báo cáo tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Thông tư số 89/2000/TT-BTC ngày 28/8/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/1999/NĐ-CP nói trên.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, các Tổng công ty 90.91 (gọi tắt là doanh nghiệp trung ương), Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Chánh thanh tra Bộ Tài chính phối hợp với Giám đốc sở Tài chính- Vật giá các tỉnh, thành phố xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn.

Hàng quý, Bộ Tài chính ( Cục tài chính doanh nghiệp) gửi Sở Tài chính- Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh sách các doanh nghiệp trung ương trên địa bàn chậm nộp báo cáo tài chính. Căn cứ trên danh sách này, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá các tỉnh, thành phố chỉ đạo thanh tra chuyên ngành tài chính trên địa bàn theo sự uỷ quyền của Chánh thanh tra Bộ Tài chính tổ chức lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với các doanh nghiệp vi phạm, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do chậm nộp báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp trung ương đề nghị sao 01 bản về Bộ Tài chính (Cục tài chính doanh nghiệp) để theo dõi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính xem xét, giải quyết./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm