BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6003/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thành Nga
(165B đường Hùng Vương, Ka Long, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 33/CV ngày 15tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Thương mại và Xây dựng Thành Nga về việctạm nhập tái xuất hàng hóa và công văn số 33/CV -TN ngày 25 tháng 6 năm 2012 báocáo tình hình tạm nhập tái xuất lốp ô tô đã qua sử dụng, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Thươngmại và Xây dựng Thành Nga được kinh doanh tạm nhập tái xuất 40.000 chiếc lốp ôtô đã qua sử dụng, trị giá 80.000 USD (tám mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợpđồng đã ký (hợp đồng mua hàng số 06/HC-TN ký với Công ty hữu hạn mậu dịch HảoCảnh – Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 06/TN-HC ký với Công ty Thương mại Xuấtnhập khẩu Thừa Phong – Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 31tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên