BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

---------------------

Số: 6003/BGDĐT-GDTH

V/v: Hướng dẫn triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020, năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy thí điểm Chương trình tiếng Anh tiểu học (ban hành theo Quyết định 3321/ QĐ- BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2010). Khi triển khai thí điểm, đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý một số điểm sau:

Kết quả cần đạt của Chương trình:

Chương trình tiếng Anh tiểu học được áp dụng từ lớp 3 với thời lượng 04 tiết/tuần theo các chủ điểm, chủ đề quen thuộc, gần gũi với học sinh; quan tâm 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; trong đó ưu tiên phát triển 2 kĩ năng nghe, nói và phát triển hứng thú học tập của học sinh.

Kết thúc cấp tiểu học, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương cấp độ A1 của Khung tham chiếu chung châu Âu về Ngôn ngữ, chia thành 3 giai đoạn :

- Hết lớp 3, học sinh sẽ đạt trình độ A1.1;

- Hết lớp 4, học sinh sẽ đạt trình độ A1.2 (tương đương trình độ Starters của Cambridge ESOL);

- Hết lớp 5, học sinh sẽ đạt trình độ A1.3 (tương đương trình độ Movers của Cambridge ESOL).

2. Điều kiện thực hiện Chương trình:

(Xem mục Điều kiện thực hiện chương trình- Chương trình tiếng Anh tiểu học ban hành theo Quyết định 3321/ QĐ- BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2010).

Trong năm học 2010-2011 các trường tham gia thí điểm cần đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau đây:

- Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu phục vụ cho việc dạy tiếng Anh hiệu quả;

- Là trường dạy học 2 buổi/ ngày;

- Giáo viên dạy thí điểm phải đạt yêu cầu trong đợt khảo sát năng lực Tiếng Anh do Bộ tổ chức ngày 27/8/2010 (đã có danh sách gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo) hoặc là giáo viên có trình độ Cao đẳng sư phạm Tiếng Anh trở lên và đã có chứng chỉ TOEFL 550 / IELTS 6.0.

3. Sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy:

Chương trình Tiếng Anh tiểu học qui định mục tiêu đầu ra và chỉ dẫn mục tiêu cụ thể từng giai đoạn, đồng thời hướng dẫn cách thức dạy học để đạt được các mục tiêu đó. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng bộ tài liệu dạy học tiếng Anh và hướng dẫn phân phối nội dung dạy học theo chương trình. Dựa vào các tài liệu này, giáo viên có thể chủ động thiết kế và triển khai các bài dạy.

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cấp miễn phí sách giáo khoa và tài liệu bổ trợ của NXBGDVN cho giáo viên, học sinh các trường trong danh sách chính thức tham gia thí điểm (nếu có nhu cầu). Sở Giáo dục và Đào tạo tập hợp nhu cầu của các trường, liên hệ với Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam để được đáp ứng đầy đủ.

Giáo viên có thể sử dụng các loại tài liệu Tiếng Anh đã dạy có kết quả ở địa phương để xây dựng phân phối nội dung dạy học cho cả năm học, báo cáo đăng ký với Hiệu trưởng để được nhà trường theo dõi, quản lý và tạo điều kiện. Dựa theo phân phối nội dung dạy học đã đăng ký, giáo viên thiết kế và triển khai các bài dạy với yêu cầu đảm bảo các mục tiêu của Chương trình tiếng Anh tiểu học và chất lượng của học sinh đạt trình độ tiếng Anh tương đương với Cấp độ A1 của Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn về kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình.

4. Trách nhiệm của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và nhà trường tham gia thí điểm:

Đăng ký danh sách trường, giáo viên tham gia thí điểm, (gửi danh sách trong tháng 9/2010 theo mẫu gửi kèm), thực hiện công tác chỉ đạo, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho công tác tham gia thí điểm.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án, trong đó lưu ý mở rộng mạng lưới các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham gia thí điểm và áp dụng đại trà chương trình tiếng Anh mới vào những năm sau, đảm bảo số trường, số học sinh tham gia ngày càng nhiều, học sinh được học liên tục và đạt được các yêu cầu của chương trình mới từ tiểu học lên đến trung học cơ sở, trung học phổ thông (Bộ sẽ có hướng dẫn bổ sung về vấn đề này).

Đảm bảo chế độ làm việc và chính sách đối với giáo viên dạy thí điểm, tổ chức các nhóm giáo viên Tiếng Anh theo trường hoặc cụm trường để các giáo viên có thể liên kết, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Chỉ đạo các giáo viên tham gia dạy thí điểm tự bồi dưỡng nâng cao trình độ theo mức yêu cầu của chương trình.

Đánh giá kết quả thí điểm theo hướng dẫn của Bộ.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phê duyệt danh sách chính thức các trường tham gia thí điểm trên cơ sở danh sách đăng ký của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Các trường khác nếu có điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên có thể tự tổ chức dạy thí điểm tiếng Anh theo hướng dẫn của Bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Tiểu học) để được giải quyết kịp thời.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (để t/h);

- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Các TTr ( để biết);

- Ban QLĐANN, Cục ĐTVNN, Vụ KH-TC, Cục NGVCBQLCSGD, Cục KT & KĐCL

GD, Viện KHGDVN, NXBGDVN, Thanh tra

(để t/h);

- Lưu:VT, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Vinh Hiển