BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6007/BNN-TCCB
V/v tổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp năm 2010

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Trường Đại học;
- Các trường Cán bộ quản lý;
- Các trường Cao đẳng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bộ Giáo dục vàĐào tạo đã có công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 10 năm 2010 về việctổ chức kỳ thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên cao cấp (có sao gửi kèmtheo công văn số 6946).

Để đảm bảo quyềnlợi của các cán bộ, công chức, viên chức, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiêncứu công văn số 6946/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo và thành lập Hội đồng sơ tuyển cử cán bộ, công chức, viên chức đủđiều kiện thi nâng ngạch. Danh sách và hồ sơ đăng ký gửi về Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn (Vụ Tổ chức cán bộ) và gửi trích ngang (fileExcel, Fontchữ Times Roman) theo địa chỉ thư điện tử:[email protected] chậm nhấtvào ngày 12/11/2010 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ cử cán bộ, công chức,viên chức dự thi nâng ngạch, quá thời hạn trên đơn vị không gửi hồ sơ về Bộ coinhư đơn vị không có nhu cầu dự thi nâng ngạch giảng viên chính, giảng viên caocấp năm 2010.

Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Bình