BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Nhập khẩu mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
Trả lời công văn số 991/HQHCM-GSQL ngày 28/3/2014 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :
Căn cứ khoản 2, Điều 3 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá thì: “sản phẩm thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc điếu, xì gà, thuốc lá sợi dùng để hút tẩu và các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi”. Mặt hàng thuốc lào Ả Rập (Shisha) được nêu tại công văn số 991/HQHCM-GSQL nêu trên có thành phần Nicotine 0,05% và Tar 0% làm từ chất có chứa Nicotine thay thế thuốc lá, do vậy, mặt hàng này khi nhập khẩu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất và kinh doanh thuốc lá và các quy định khác có liên quan.
Mặt khác, hiện nay Việt Nam chưa xây dựng tiêu chuẩn/ quy chuẩn chất lượng đối với thuốc lào Ả Rập (Shisha). Vì vậy, mặt hàng thuốc lào Ả rập (Shisha) chưa có cơ sở để phân tích, kiểm nghiệm, ghi nhãn và thực hiện các thủ tục công bố chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết, thực hiện./,

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố;
- Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh