ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6009/UBND-ĐT
Về thực hiện quản lý tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Ngoại vụ;
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố;
- Công an thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thời gian vừa qua có một số dự ánviện trợ phi Chính phủ tại thành phố triển khai thực hiện chưa đúng thủ tục quyđịnh; Để tăng cường hiệu quả, lợi ích của các chương trình, dự án viện trợ phichính phủ và đảm bảo đơn vị tiếp nhận thực hiện đúng qui định quản lý và sửdụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân thành phố có ýkiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhậnviện trợ phi chính phủ thực hiện đúng qui định tại Điều 19 Quyết định số64/2001/QĐ-TTg ngày ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về tráchnhiệm của đơn vị khi tiếp nhận và thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủnước ngoài;

Đặc biệt lưu ý các cơ quan, đơn vịnhận viện trợ phải nghiêm chỉnh thực hiện việc trình các cấp có thẩm quyền thẩmđịnh, phê duyệt chương trình, dự án trước khi triển khai thực hiện và việc báocáo định kỳ, kết thúc và đột xuất (nếu có) về tình hình tiếp nhận, thực hiện vàtài chính các khoản viện trợ phi chính phủ của đơn vị mình trình Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Tài chính và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố và các cơ quanliên quan theo qui định tại Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày ngày 26 tháng 4năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với các chương trình, dự ántiếp nhận, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài cần thiết kéo dài thờigian thực hiện hoặc đơn vị tiếp nhận, đơn vị tài trợ đã thực hiện xong chươngtrình, dự án đã được phê duyệt (được xem như là chương trình, dự án giai đoạn1) mà cần thực hiện tiếp giai đoạn 2, đơn vị tiếp nhận tài trợ có trách nhiệmtrình các cơ quan thẩm quyền báo cáo thực hiện, đánh giá hiệu quả chương trình,dự án giai đoạn 1 đính kèm hồ sơ chương trình, dự án được xây dựng theo đúngqui định và trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, SởTài chính và Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố có nhiệm vụ theo dõi,kiểm tra tình hình tiếp nhận, quản lý thực hiện và đánh giá hiệu quả sử dụngviện trợ phi chính phủ nước ngoài; tổng hợp báo cáo theo qui định tại Công vănsố 4224/UB-VX ngày 22 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thựchiện cơ chế phối hợp quản lý tiếp nhận các chương trình, dự án viện trợ phichính phủ nước ngoài.

4. Các cơ quan chức năng quản lý nhànước có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng viện trợ phi Chínhphủ nước ngoài, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố các trường hợp vi phạm để cóbiện pháp xử lý kịp thời và có biện pháp thông tin đầy đủ đến các đơn vị tiếpnhận tài trợ, đơn vị tài trợ thực hiện các qui định nêu trên biết để phối hợptrong quá trình triển khai thực hiện các khoản viện trợ phi chính phủ nướcngoài tại thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Sở ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận – huyện;
- VPHĐ-UB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐT/MT) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài