CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 601/CP-QHQT
V/v phê duyệt Hiệp định tài chính các dự án ODA của Chính phủ Đức

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Y tế.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 4357/TC-TCĐN ngày 29/4/2003 và 462/TC-TCĐN ngày 6/5/2003) về việc phê duyệt các dự thảo Hiệp định tài chính dự án Cải tạo hệ thống thoát nước hai tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ, Hiệp định tài chính dự án Khắc phục lũ lụt hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Hiệp định tài chính dự án Nâng cấp các bệnh viện tỉnh Bình Phước, Sơn La, Lào Cai, Nhi Hải Phòng do CHLB Đức tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt 3 dự thảo Hiệp định tài chính do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức tài trợ:

- Hiệp định tài chính dự án Cải tạo hệ thống thoát nước hai tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ trị giá 14 triệu Euro.

- Hiệp định tài chính dự án khắc phục hậu quả lũ lụt hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, trị giá 7,67 triệu Euro.

- Hiệp định tài chính dự án Nâng cấp trang thiết bị tại các Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, Sơn La, Lào Cai và bệnh viện Nhi Hải Phòng, trị giá 9,2 triệu Euro.

2. Uỷ quyền lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Thủ tướng Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký các Hiệp định tài chính nêu trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức.

3. Phê duyệt cơ chế tài chính trong nước dành cho các dự án nêu trên như đề nghị của Bộ Tài chính nêu tại các công văn số 4357/TC-TCĐN ngày 29/4/2003 và 4621/TC-TCĐN ngày 6/5/2003.

4. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố liên quan có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tiếp nhận dự án triển khai theo đúng các quy định về sử dụng và quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan