BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỤC TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 601/CTS-PTTH
V/v tần số VTĐ cho truyền thanh không dây

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Đài Phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay việc sử dụng hệ thốngtruyền thanh không dây ở các xã, phường, thị trấn đang có chiều hướng pháttriển. Nhiều hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định và phát huy tác dụng góp phầntích cực vào việc tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sáchcủa Nhà nước, phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội … phụcvụ đông đảo nhân dân địa phương. Cục Tần số vô tuyến điện (VTĐ) đã cấp giấyphép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ cho nhiều hệ thống truyền thanhkhông dây.

Tuy nhiên thực tế Đài Tiếng nóiViệt Nam, các Đài phát thanh truyền hình các tỉnh và thành phố trực thuộc trungương, các Đài truyền thanh cấp huyện đều sử dụng dải tần số (87-108)MHz để phátsóng. Mật độ sử dụng tần số trong dải tần này rất cao. Trong khi đó hệ thốngtruyền thanh không dây cấp xã phường ngày càng tăng dẫn đến dải tần hạn hẹp(87-108)MHz không đáp ứng để ấn định tần số cho hệ thống này.

Để tránh gây can nhiễu cho phátthanh quảng bá FM, đồng thời có đủ tần số phân bổ cho hệ thống truyền thanhkhông dây cấp xã. Cục Tần số VTĐ sẽ cấp tần số cho hệ thống truyền thanh khôngdây trong dải tần (54-68)MHz.

Đề nghị Sở Bưu chính Viễn thông,Đài PTTH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn cho UBND các xãtrong địa bàn của tỉnh có kế hoạch trang bị thiết bị phát sóng trong dải tần số(54-68)MHz với công suất tối đa 30w (có khả năng điều chỉnh tần số, công suất)để triển khai hệ thống truyền thanh không dây. Đề nghị không tiếp tục trang bịmáy phát thanh FM dải tần (87-108)MHz cho hệ thống truyền thanh không dây.

Rất mong sự phối hợp của Sở Bưuchính Viễn thông, Đài PTTH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Trung tâm
- Lưu: VT, PTTH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Thúy Trầm