BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 601/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo thống kê định kỳ

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 của Thủ tướngChính phủ có về việc ban hành "Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụngđối với các Bộ, Ngành"; Ngày 22/1/2009 Tổng cục Hải quan có công văn số 428/TCHQ-CNTT hướng dẫn các đơn vị cập nhật, kiểm tra, báo cáo và truyền sốliệu thống kê.

Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành đề nghị các Cục Hảiquan tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 428/TCHQ-CNTT nêutrên; đồng thời bãi bỏ công văn số 986/TCHQ-KTTT ngày 11/3/2003 về việc báo cáothống kê theo từng mặt hàng định kỳ 10 ngày.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn