TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 601/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Công ty thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC

Trả lời công văn số 9816/PTC-CP ngày 28/11/2005 của Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp Chi nhánh Công ty Thương mại kỹ thuật và đầu tư PETEC tại Lâm Đồng từ tháng 9/2004 đến tháng 7/2005 có phát sinh số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra là 931.396.015 (không phân biệt giá bán nội bộ cao hay thấp hơn giá mua vào) thì Chi nhánh được hoàn lại số thuế GTGT này tại Lâm Đồng theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Lâm Đồng;
- Cục thuế TP HCM;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc