THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 601/TTg-QHQT

V/v: Điều chỉnh các Hiệp định Tài trợ cho Dự án VAHIP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 2565/NHNN-HTQT ngày 06 tháng 4 năm 2010 về việc điều chỉnh Hiệp định Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh nội dung Hiệp định Tín dụng số Cr.4273-VN và Hiệp định viện trợ không hoàn lại số TF057747 của Dự án “Phòng chống dịch cúm gia cầm, cúm ở người và dự phòng đại dịch ở Việt Nam (VAHIP)” như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB cho việc điều chỉnh trên theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Y tế giám sát chặt chẽ, có đánh giá mô hình đang thực hiện để rút kinh nghiệm mở rộng hoạt động sang địa bàn mới, bảo đảm việc thực hiện đúng thủ tục, hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ giải ngân các nguồn vốn của Dự án theo các nội dung sửa đổi./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải