NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6013/NHNN-TT
V/v đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2009

Kính gửi:Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)S

Trả lời vướng mắc của Ngân hàng Đầu tư và Pháttriển Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn đăng ký chữ ký của Kế toán trưởngdoanh nghiệp trên chứng từ giao dịch với ngân hàng (nêu tại Công văn số 553/TCKT2 ngày 24/7/2009 của Vụ Tài chính – Kế toán), Ngân hàng Nhà nước ViệtNam có ý kiến như sau:

1. Về việc bố trí kế toán trưởng, người phụtrách kế toán và quy định đăng ký chữ ký của doanh nghiệp khi mở và sử dụng tàikhoản tiền gửi tại ngân hàng:

- Theo các quy định hiện hành về kế toán và chứngtừ kế toán thì các đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng hoặcngười phụ trách kế toán gồm: doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữuhạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại ViệtNam. Theo đó, các đơn vị này phải đăng ký mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặcngười phụ trách kế toán khi giao dịch với ngân hàng.

- Quyết định số 1789/2005/QĐ-NHNN ngày 12/12/2005ban hành Chế độ chứng từ kế toán ngân hàng quy định đối với chứng từ giao dịchvới ngân hàng được lập bởi khách hàng là những đơn vị, tổ chức phải bố trí kếtoán trưởng theo quy định của pháp luật thì trên chứng từ bắt buộc phải có đủchữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký thay vàdấu đơn vị (nếu là chứng từ bằng giấy).

- Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002về Quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và các Tổchức tín dụng quy định một trong các yếu tố chính của giấy đề nghị mở tài khoảnlà mẫu chữ ký của kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và những ngườiđược người này ủy quyền ký thay.

Như vậy, căn cứ theo các quy định hiện hành (nêutrên), các doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanhnghiệp tư nhân khi mở tài khoản tại ngân hàng bắt buộc phải đăng ký chữ ký củakế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.

2. Về việc vận dụng của một số ngânhàng thương mại cổ phần cho khách hàng là các công ty cổ phần, công ty tráchnhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân khi giao dịch với ngân hàng đã không tuântheo các quy định hiện hành về mở và sử dụng tài khoản và chế độ chứng từ kếtoán của Nhà nước. Cụ thể:

- Trường hợp doanh nghiệp không đăng ký mẫu chữ kýcủa kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và ghi rõ "Không đăng kýmẫu" trên giấy đề nghị mở tài khoản đồng thời "Cam kết sử dụng chữ kýkế toán trên các chứng từ giao dịch với ngân hàng" thì doanh nghiệp đã viphạm quy định về mở và sử dụng tài khoản, ngân hàng khi chấp thuận mở tài khoảncho doanh nghiệp sẽ không có cơ sở để đối chiếu chữ ký kế toán trên các chứngtừ giao dịch.

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ đăng ký sử dụng mộtchữ ký của chủ tài khoản và không đăng ký chữ ký của kế toán trưởng trên cácchứng từ giao dịch với ngân hàng là vi phạm quy định về chế độ chứng từ kế toánngân hàng.

Vậy, đề nghị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển ViệtNam nghiên cứu, quán triệt các chi nhánh thực hiện mở và sử dụng tài khoản tiềngửi cho các khách hàng theo đúng quy định hiện hành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Toàn Thắng (để b/c);
- Lưu VT, TT2.

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THANH TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Thị Kim Chinh