TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6017/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội
Đ/c: Tầng 3, số 602 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ,
TP Hà Nội - MST: 0107645480

Trả lời công văn số LPH/FA-2021/02-001 không ghi ngày của Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 của Quốc hội quy định người nộp thuế TNDN bao gồm “Doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.”

- Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết: thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế sửa đổi, b sung khoản 3 Điều 3 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định:

“3. Thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp nước ngoài quy định tại các Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập nhận được có nguồn gốc từ Việt Nam từ hoạt động cung ứng dịch vụ, cung cấp và phân phối hàng hóa, cho vay vốn, tiền bản quyền cho t chức cá nhân Việt Nam hoặc cho t chức, cá nhân nước ngoài đang kinh doanh tại Việt Nam hoặc từ chuyn nhượng vốn, dự án đầu tư, quyền góp vốn, quyền tham gia các dự án đầu tư, quyền thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên khoáng sản Việt Nam, không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.”

- Tại tiết c khoản 2 Điều 14 Thông tư s78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN quy định:

“c) Đối với t chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà t chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyển nhượng vn thì thực hiện kê khai nộp thuế như sau:

T chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vn có trách nhiệm xác định, kê khai, khu trừ và nộp thay t chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các t chức nước ngoài đu tư vn có trách nhiệm kê khai và nộp thay s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của t chức nước ngoài.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản thuế.”

>> Xem thêm:  Các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động ?

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Liên quan đến nội dung vướng mắc tương tự của Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 866/TCT-CS ngày 02/3/2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã có hướng dẫn tại công văn số 44290/CT-TTHT ngày 10/6/2019 về chính sách thuế đối vi hoạt động chuyển nhượng vốn.

Đề nghị Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, nghiên cứu và thực hiện theo quy định.

(Cục Thuế TP Hà Nội gửi đính kèm bản sao chụp công văn s 866/TCT-CS ngày 02/3/2020 và công văn s 44290/CT-TTHT ngày 10/6/2019 nêu trên)

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Lotte Properties Hà Nội được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC
;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường